I, thông qua tất cả mọi người, tôi muốn biết về đất nước của tất cả mọi người.

Tất cả mọi người là thông qua việc Nhật Bản, hãy biết Nhật Bản. trường Tokyo Chiyoda Nhật dạy tiếng Nhật,

và dạy cho Nhật Bản. Tất cả mọi người đang sử dụng người Nhật mặc, xin vui lòng để trải nghiệm Nhật Bản.

Người dân Nhật Bản được yêu cầu phải làm việc đi hay đơn giản, chẳng hạn như những người muốn giỏi tiếng

Nhật, để có thể nhận ra mục đích và ước mơ của tất cả mọi người của họ Tôi sẽ cho bạn biết Nhật Bản với đầy

đủ lực lượng. Ngoài ra, như văn hóa Nhật Bản có thể hiểu được, nó sẽ rất phong đang mặc. Tokyo Chiyoda

trường Nhật Bản là lối vào nhận thức được mục đích và ước mơ của tất cả mọi người.